Privātuma politika

Pēdējoreiz atjaunots:1 October 2019

UAB „DANTŲ HARMONIJA – DENTAL HARMONY” (turpmāk – Klīnika) ir tajā apstrādājamo personas datu pārzinis, kas nodrošina, ka personas dati Klīnikā tiek apstrādāti, ievērojot uz datu pārziņiem attiecināmās prasības personas datu aizsardzībai. Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad caur interneta vietni https://dantuharmonija.lt/ (turpmāk – Vietne) sniedzat mums savus personas datus.

Šajā Privātuma politikā mēs aprakstām, kā vācam, izmantojam un apstrādājam jūsu datus, kad izmantojat mūsu Vietni. Izmantojot Vietni, jūs dodat piekrišanu informācijas vākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Pievērsiet uzmanību, ka šī Privātuma politika tiek piemērota tikai šai Vietnei. Šajā Vietnē var būt iekļautas saites uz citām vietnēm, ko mēs neizmantojam vai nekontrolējam. Šajā Vietnē iekļautās saites nenozīmē, ka esam apstiprinājuši vai apskatījuši šādas trešo pušu vietnes.

Datu aizsardzības politika ir izstrādāta, vadoties pēc šiem tiesību aktiem:
 1. 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR);
 2. Lietuvas Republikas personas tiesiskās aizsardzības likums (turpmāk – ADTAĮ);
 3. Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likums (turpmāk – ERĮ). Apstrādājot personas datus, Klīnika vadās pēc prasībām, kas nostiprinātas VDAR, ADTAĮ, ERĮ un citos tiesību aktos, kuri reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
Informācija par Klīniku:

UAB „DANTŲ HARMONIJA – DENTAL HARMONY”
Juridiskās personas reģ. Nr.: 300918748
Juridiskā adrese: Kalvarijų g. 21-6A, Viļņa
Darbības adrese: Olimpiečių g. 1A-9, Viļņa

E-pasts: klinika@dantuharmonija.lt
Tālr. +370 610 11 222, (+370 5) 27 222 11

Mājas lapa

Informācija par Klīnikas datu aizsardzības speciālistu:

Datu aizsardzības speciālists Klīnikā nav iecelts.

Kādu informāciju par jums vācam?

Vācam un izmantojam tālāk norādīto informāciju:

 1. Personas dati. Kad izmantojat mūsu Vietni, mēs varam vākt noteiktu personisku informāciju par jums (turpmāk – Personas dati), t. i., kad Jūs brīvprātīgi sniedzat tādu informāciju, piemēram, kad izmantojat attiecīgos mūsu pakalpojumus, sazināties ar mums, aizpildot pieprasījumu veidlapu u. c. Vācot Personas datus, mēs sniedzam saiti uz šo Privātuma politiku.
 2. Izmantošanas dati. Mēs varam vākt arī informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma sniedz, kad apmeklējat Vieni vai kad piesakāties Vietnē caur mobilo ierīci (turpmāk – Izmantošanas dati).

  Kad izmantojat Vietni mobilajā ierīcē, Izmantošanas dati var aptvert tādu informāciju kā izmantojamās mobilās ierīces tips, mobilās ierīces unikālais ID, mobilās ierīces IP adrese, operētājsistēma, izmantojamās interneta pārlūkprogrammas tips, ierīces unikālais identifikators un citi diagnosticējošie dati.
  Pievērsiet uzmanību, ka informācija, kas tiek vākta, pasīvi izmantojot dažādas tehnoloģijas, nevar tikt izmantota, lai konkrēti identificētu jūs. Šī Vietne var izmantot tādu informāciju un sasaistīt to ar citu informāciju, lai varētu pārraudzīt, piemēram, Vietnes apmeklētāju kopskaitu, apmeklētāju skaitu katrā Vietnes lapā u. tml.

 3. Sīkdatņu dati. Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu pārraudzīt darbības Vietnē un glabāt attiecīgu informāciju. Vairāk informācijas atradīsiet mūsu Sīkdatņu politikā, kas sniegta Vietnē.
Kādiem mērķiem tiek vākti jūsu personas dati?

Klīnika jūsu kā datu subjekta Personas datus apstrādā tālāk norādītajiem mērķiem.

 1. Reģistrācijai Vietnē.
 2. Veselības stāvokļa anketas aizpildīšanai.
 3. Tiešajam mārketingam.

Personas datus izmantojam dažādiem mērķiem, kas norādīti šajā Privātuma politikā. Ja jūs sniedzat Personas datus noteiktam mērķim, tad mēs varam izmantot šos datus, pamatojoties uz mērķi, kuram šādi dati tika sniegti. Piemēram, ja sazināties ar mums pa e-pastu, mēs izmantojam jūsu sniegtos Personas datus, lai atbildētu uz jūsu jautājumu vai atrisinātu problēmu. Ja jūs sniedzat Personas datus, lai varētu izmantot noteiktus Vietnes pakalpojumus, mēs izmantosim jūsu Personas datus, lai piešķirtu jums piekļuvi tādiem pakalpojumiem, un uzraudzīsim, kā jūs izmantojat tādus pakalpojumus. Mēs, kā arī mūsu meitasuzņēmumi un filiāles (turpmāk – Saistītie uzņēmumi) varam izmantot jūsu Personas datus un citu neidentificējošu informāciju, kas savākta Vietnē, arī tam, lai palīdzētu mums uzlabot Vietnes saturu un funkcionalitāti, labāk saprast mūsu lietotājus un uzlabot pakalpojumus. Mēs un mūsu Saistītie uzņēmumi varam izmantot šo informāciju, sazinoties ar jums sakarā ar pakalpojumu sniegšanu.

Kāds ir jūsu sniegto Personas datu likumīgas apstrādes tiesiskais pamatojums?

Jūsu sniegtie Personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem personas datu likumīgas apstrādes kritērijiem (pamatiem) un tikai tiem mērķiem, kuriem dati tika saņemti. Jūsu Personas dati var tikt apstrādāti tikai tad, ja tam ir likumīgs pamats, t. i.:

 1. Pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts), kad Personas dati tiek apstrādāti, lai veiktu reģistrāciju Vietnē.
 2. Lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumus (VDAR 9. panta 2. daļas h) punkts), kad Personas dati tiek apstrādāti veselības stāvokļa anketas aizpildīšanas nolūkā, t. i., kad sniedzat mums datus par savu veselību;
 3. Uz jūsu piekrišanas pamata (VDAR 6. panta 1. daļas a) punkts), kad Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā.
Kādus jūsu Personas datus apstrādājam?

Reģistrācijas Vietnē mērķim tiek vākti un apstrādāti šādi Personas dati:

 1. Obligātie dati:
  Vārds, uzvārds
  Dzimšanas datums
  Telefona sakaru numurs
  Pasta adrese.
 2. Pēc reģistrācijas veidlapas aizpildošās personas iniciatīvas var tikt sniegti dati, kas nav obligāti:
  Citi kontaktdati
  Cita informācija. Veselības stāvokļa anketas aizpildīšanas nolūkos tiek vākti un apstrādāti attiecīgie dati par jūsu veselību, kas saņemti, jums aizpildot veselības stāvokļa anketu Vietnē.
Tiešā mārketinga mērķiem tiek vākti un apstrādāti šādi Personas dati:
 1. Vārds, uzvārds
 2. Pasta adrese
 3. Telefona sakaru numurs
Vai jums ir pienākums sniegt mums Personas datus?

Informējam, ka tad, ja jūs vēlaties piereģistrēties Vietnē, vai, lai mēs varētu jums sūtīt tiešā mārketinga paziņojumus, jūsu pienākums ir sniegt mums iepriekš minētos Personas datus.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu sniegtos Personas datus?

Klīnika jūsu datus glabā tik ilgi, cik to pieprasa Klīnikas darbību reglamentējošie tiesību akti. Tajos gadījumos, kad tiesību akti nenosaka termiņus, Personas dati, ko jūs esat snieguši Vietnē, tiek glabāti:

 1. tiešā mārketinga mērķiem – 5 (piecus) gadus no piekrišanas došanas dienas vai līdz piekrišanas atsaukšanas dienai;
 2. citos gadījumos (kad personas datu glabāšanas termiņš nav noteikts tiesību aktos) Personas dati tiek glabāti 3 gadus no pēdējā jūsu Klīnikas apmeklējuma vai no dienas, kad pēdējo reizi ar jums sazinājāmies. Kam mēs sniedzam jūsu Personas datus?

Informācija, ko sniedzat mums, ieskaitot Personas datus, var tikt pārnesta uz datoriem, kas atrodas aiz jūsu valsts jurisdikcijas robežām, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijas likumiem. Ja atrodaties aiz Lietuvas Republikas robežām, pievērsiet uzmanību, ka mēs pārnesam tādus datus uz Lietuvu un tos apstrādājam šeit. Brīvprātīgi sniedzot mums Personas datus, jūs piekrītat to izmantošanai saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Informējam, ka mēs nedalīsimies ar jūsu Personas datiem ar citām personām bez jūsu atļaujas, izņemot šos gadījumus:
 1. Pakalpojumu sniedzēji
  Personas datu apstrādei Klīnika ir tiesīga piesaistīt datu apstrādātājus, kuri apstrādā datus Klīnikas vārdā, piemēram, uzņēmumus, kas sniedz mākoņpakalpojumus, serveru nomas un saistītos pakalpojumus un kas varētu glabāt jūsu personas datus, kā arī uzņēmumus, kas veic IT saimniecības uzraudzību un kam var būt piekļuve jūsu Personas datiem, uzņēmumus, kas sniedz mārketinga pakalpojumus, u. c. Tādi datu apstrādātāji darbojas tikai saskaņā ar Klīnikas norādījumiem un tiesību aktu prasībām.
 2. Saistītie uzņēmumi
  Mēs varam dalīties ar Personas datiem arī ar Saistītajiem uzņēmumiem, lai īstenotu mērķus, kas atbilst šai Privātuma politikai.
 3. Uzņēmējdarbības nodošana citām personām
  Attīstīdami savu uzņēmējdarbību, mēs varam pārdot vai iegādāties uzņēmējdarbību vai īpašumu. Klīnikas pārdošanas, apvienošanas, reorganizācijas, likvidācijas vai līdzīga notikuma gadījumā Personas dati var būt pārdodamā īpašuma daļa.
 4. Likumu prasības
  Mēs varam izpaust jūsu informāciju trešajām pusēm, ja konstatēsim, ka tāda izpaušana ir pamatoti nepieciešama, lai: a) atbilstu likumu prasībām; b) aizsargātu jebkuru personu no nāves vai smagiem miesas bojājumiem; c) nepieļautu krāpšanu vai arī mūsu vai mūsu lietotāju ļaunprātīgu izmantošanu; vai d) aizsargātu mūsu īpašumtiesības.

Klīnika jūsu Personas datus nenosūta uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām, t. i., ārpus Eiropas Savienības robežām, izņemot gadījumus, kad tai tādu pienākumu uzliek tiesību akti vai tiesas, vai arī tas ir nepieciešams, lai īstenotu kādu no šajā Politikā norādītajiem mērķiem.

Eiropas Savienības prasības

Sniedzot savus Personas datus mūsu vietnē un saskaņā ar VDAR, jums ir šādas tiesības:

 1. tiesības saņemt informāciju par datu apstrādi;
 2. tiesības piekļūt saviem Personas datiem, ieskaitot tiesības uz Personas datu kopiju;
 3. tiesības pieprasīt labot savus Personas datus, ja tie ir neprecīzi;
 4. tiesības pieprasīt dzēst savus Personas datus (tiesības „tikt aizmirstam“);
 5. tiesības pieprasīt ierobežot savu Personas datu apstrādi;
 6. tiesības uz datu pārnesamību*;
 7. tiesības iebilst pret datu apstrādi*.

*Šīs tiesības var tikt īstenotas tikai tajos gadījumos, kad jūsu Personas dati Klīnikā tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem.

Informējam, ka tad, ja nepiekrītat Klīnikas lēmumam, kas pieņemts attiecībā uz jūsu iesniegto pieprasījumu, kas saistīts ar jūsu kā datu subjekta tiesību īstenošanu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Lietuvas Valsts datu aizsardzības inspekcijai (uzziniet vairāk šeit: https://vdai.lrv.lt/).

Jums ir tiesības arī jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu (ja tādu devāt) jūsu Personas datu apstrādei. Savu piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt, iesniedzot pieprasījumu dzēst jūs no mūsu adrešu saraksta, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: klinika@dantuharmonija.lt. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Lai jūs varētu īstenot iepriekš minētās tiesības, pieprasījums jums mums ir jāiesniedz rakstiski un tādā veidā, lai mēs varētu jūs identificēt, t. i., apliecinot savu personas identitāti. Pieprasījumi attiecībā uz VDAR tiesību īstenošanu, ja nav iespējams noteikt pieprasījumu iesniedzošās personas identitāti, Klīnikā netiek izskatīti.

Visi paziņojumi, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, ir jāiesniedz:
 1. Pa e-pastu: klinika@dantuharmonija.lt;
 2. Personīgi ierodoties Klīnikā adresē: Olimpiečių g. 1A-9, Viļņa.
 3. Pa pastu uz adresi: Olimpiečių g. 1A-9, 09235 Vilnius / Viļņa, Lietuva.

Jūsu pieprasījumi attiecībā uz VDAR noteikto jūsu tiesību īstenošanu tiek izskatīti ne ilgāk kā 1 mēnesi. Atkarībā no pieprasījuma sarežģītības un saņemto pieprasījumu skaita šis termiņš var tikt pagarināts par 2 mēnešiem.

Prasības rakstveida pieprasījumiem:
 1. pieprasījumam jābūt salasāmam;
 2. pieprasījumam jābūt parakstītam;
 3. pieprasījumā jābūt norādītam jūsu vārdam, uzvārdam, dzīvesvietai, saziņas kontaktinformācijai;
 4. pieprasījumā jābūt norādītam, kādas tiesības vēlaties izmantot, un tajos gadījumos, kad tas tiek piemērots, ir jābūt šādu lūgumu pamatojošiem argumentiem vai dokumentiem;
 5. ja pieprasījumu jūsu vārdā iesniedz pārstāvis, pieprasījumā jābūt norādītiem ne tikai iepriekš minētajiem datiem, bet arī jūsu pārstāvja vārdam, uzvārdam, dzīvesvietai, saziņas kontaktinformācijai.
Jūsu personas identitātes apstiprināšanas veidi:
 1. Iesniedzot pieprasījumu, personīgi ierodoties Klīnikā: jāuzrāda personu apliecinošs dokuments Klīnikas darbiniekam;
 2. Iesniedzot pieprasījumu pa pastu: kopā ar pieprasījumu ir jāiesniedz notariāli apstiprināta personu apliecinošā dokumenta kopija vai šī dokumenta kopija, kas apstiprināta citā tiesību aktos noteiktā kārtībā;
 3. Iesniedzot pieprasījumu pa elektronisko pastu. Šādi iesniegtiem pieprasījumiem jābūt parakstītiem ar kvalificētu elektronisko parakstu vai izveidotiem ar elektroniskajiem līdzekļiem, kuri ļauj nodrošināt teksta integritāti un nepārveidojamību (izņemot gadījumus, kad atsaucat doto piekrišanu apstrādāt Personas datus šajā Politikā noteiktajā kārtībā).

Pieprasījuma parakstīšana ar kvalificētu elektronisko parakstu ļauj Klīnikai pienācīgi jūs identificēt un nodrošināt, ka jūsu pieprasītā informācija vai informācija par jūsu pieprasīto darbību izpildi (atteikšanos tās izpildīt) tiktu izpausta tikai tai personai, kam tā paredzēta, t. i., jums.

Ieskenētas parakstītu pieprasījumu kopijas vai sūdzības, kas iesniegtas ar elektroniskā pasta ziņojumu, neparakstot tās ar kvalificētu elektronisko parakstu, neatbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām. Tāds pieprasījuma iesniegšanas veids var būt šķērslis pieņemt jūsu pieprasījumu izskatīšanai, tāpēc, ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta, pieprasījumu jums vajadzētu iesniegt pa pastu vai vienkārši ierasties Klīnikā.

Iesniedzot pieprasījumu ar pārstāvja starpniecību, kopā ar pieprasījuma papildus jāiesniedz pārstāvību apstiprinošs dokuments vai tā kopija, kas apliecināta tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Grozījumi

Ik pa laikam mēs varam grozīt vai papildināt šīs Privātuma politikas noteikumus. Par grozījumiem Klīnika paziņo Vietnē.

Iesakām periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku izdarīto grozījumu dēļ. Šī Privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta iepriekš norādītajā datumā. Ja turpināt izmantot Vietni pēc jebkādiem šīs Privātuma politikas grozījumiem vai labojumiem, tiek uzskatīts, ka jūs piekrītat šādas precizētas Privātuma politikas noteikumiem.